Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

1. SĄVOKOS

  • Duomenų valdytojas – Uždaroji akcinė bendrovė „Naujoji Pilaitė“, (toliau – Įmonė), juridinio asmens kodas 121483560, buveinės adresas: Vydūno g. 17, Vilnius, el. paštas: info@npilaite.lt.
  • Duomenų subjektas – bet kuris fizinis arba juridinis asmuo, kurio duomenis tvarko Įmonė. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Įmonės veiklą ir/ar lankantis, naudojant, naršant Įmonės interneto svetainėje www.npilaite.lt (toliau – Svetainė). Įmonė užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.
  • Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).
  • Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

 •  
  • Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas, naudodamasis Svetainės Savitarnos sistema pildo arba keičia duomenis apie save, kreipiasi į Įmonę, naudojasi Įmonės teikiamomis paslaugomis, palieka atsiliepimus, užduoda klausimus, kreipiasi į Įmonę prašant suteikti informaciją ir pan.
  • Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Įmonės Svetainėje.
  • Asmens duomenys gaunami sutikimo pagrindu. Tais atvejais, kai duomenų subjektas yra išreiškęs pageidavimą gauti informaciją arba išsakyti nuomonę apie konkrečias paslaugas, asmens duomenys gali būti tvarkomi, siekiant užtikrinti duomenų subjektui reikalingos informacijos pateikimą. Duomenų subjektas turi teisę bet kuriuo metu atšaukti Įmonei duotą sutikimą. Sutikimas galioja iki jo įvykdymo arba atitinkamai iki atšaukimo, jei tai atsitinka greičiau. Sutikimo atšaukimas neturi įtakos tvarkymo teisėtumui, kuris pagrįstas atitinkamu sutikimu, pateiktu prieš atšaukimą.
  • Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

3. SLAPUKŲ NAUDOJIMAS

  • Svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukas – tai nedidelė teksto rinkmena, kurią svetainė jums joje apsilankius išsaugo jūsų įrenginyje. Šie slapukai reikalingi, norint užtikrinti tinkamą bazinių svetainės funkcijų veikimą.
  • Mūsų svetainėje naudojamų slapukų aprašymas:
   Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas/paskirtis Sukūrimo momentas Galiojimo laikas
   PHPSESSID Skirtas vartotojo prisijungimo / neprisijungimo statuso tikrinimui Kai tik aplankomas tinklalapis Galioja tol, kol galioja naršyklės sesijos laikas
   privacyPolicyAccepted Skirtas vartotojo sutikimui dėl slapukų išsaugojimui Kai vartotojas sutinka su slapukų sąlygomis 1 mėn nuo jo sukūrimo laiko
   uab_naujoji_pilaite_session Saugoti informaciją apie naudotojo sesiją Sesijos pradžioje Sesijos trukmės metu
   XSRF-TOKEN Apsaugoti nuo tarpinių tarp tinklalapių atakų Vartotojui atliekant veiksmą, kuris reikalauja apsaugos nuo tarpinių atakų. Slapukas išlieka aktyvus per tam tikrą laiką, reikalingą apsaugai nuo atakų
  • Naudodamasis svetaine duomenų subjektas sutinka, kad jo įrenginyje būtų įrašomi Įmonės numatyti slapukai. Šį sutikimą duomenų subjektas gali bet kada atšaukti pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju kai kurios Svetainės funkcijos gali neveikti. Norėdami daugiau sužinoti kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. 

4. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

  • Pateikdamas duomenų subjektas Įmonei asmens duomenis sutinka, kad Įmonė naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui ir teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi. Asmens duomenys Įmonei reikalingi šiais tikslais:
   • Įmonės teikiamų, gaunamų paslaugų, prekių sutarčių su duomenų subjektu sudarymas ir vykdymas; kontaktų išsaugojimas, užtikrinant galimybę susisiekti su jais; Mokesčių apskaita ir įmokų kontrolė. Šiuo tikslu renkame šiuo duomenis: vardas, pavardė, adresas, telefono numeris, el. pašto adresas, užsakytos paslaugos ir su jų teikimu susijusi informacija, prekių ir (ar) paslaugų sutarties data, numeris, bei kiti duomenys, prekių ir (ar) paslaugų įsigijimo bei ir (ar) teikimo pradžios data, pabaigos data, trukmė.
   • Telefonu teikiamų konsultacijų apie Įmonės teikiamas paslaugas kokybės užtikrinimas gerinant klientų aptarnavimo kokybę, kontroliuojant, kad informacija būtų teikiama kvalifikuotai ir operatyviai (telefoninių pokalbių įrašymas). Šiuo tikslu renkame šiuo duomenis: pokalbio data, laikas, trukmė, telefono numeris, telefoninio pokalbio įrašas ir duomenys pateikti telefoninio pokalbio metu, kurie gali būti užfiksuoti kai duomenų subjektas skambina į Įmonę.
   • Įmonės darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Vaizdo duomenys gali būti užfiksuoti Įmonės įrengta vaizdo stebėjimo įranga kai duomenų subjektas lankosi Įmonėje (jeigu galima identifikuoti asmenį).
   • Duomenų subjektų apskaitos ir atsiskaitymų kontrolės, mokumo vertinimo ir įsiskolinimo valdymo bei skolų išieškojimo tikslu. Šiuo tikslu renkame šiuos duomenis: vardas, pavardė, adresas (sąskaitų siuntimo ir pan.), el. pašto adresas, asmens kodas, telefono numeris, bankas, banko sąskaitos duomenys, PVM mokėtojo kodas, informacija apie užsakytas ir naudojamas prekes ir (ar) paslaugas ir mokesčiai už jas, išrašytų sąskaitų duomenys bei mokėjimų informacija (įskaitant suteiktas paslaugas, parduotas prekes, sąskaitos datą, numerį, mokėtiną/sumokėtą sumą, pasirinktą sąskaitos pateikimo būdą, pasirinktą mokėjimo būdą, mokėjimų datą, mokėjimų statusą (apmokėta/neapmokėta), informacija, susijusi su įsiskolinimu (įskaitant skolos atsiradimo datą, skolos sumą, skolos tipą, kreditorių) ir pan.
   • Kitais tikslais, kuriais Įmonė turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Įmonės teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Įmonę įpareigoja atitinkami teisės aktai.

5. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

  • Įmonė įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.
  • Įmonė gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Įmonei paslaugas ir tvarko asmens duomenis Įmonės Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Įmonės nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Įmonė pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.
  • Įmonė taip pat gali teikti Klientų duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

  • Įmonės surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Įmonės informacinėse sistemose el. formatu. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.
  • Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Įmonės paslaugų, tačiau Įmonė ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

  • Kreiptis į Įmonę su prašymu suteikti informaciją, ar duomenų subjekto asmens duomenys yra tvarkomi Įmonėje, ir jeigu taip, turite teisę susipažinti su Įmonėje tvarkomais asmens duomenimis (teisė susipažinti su asmens duomenimis);
  • Kreiptis į Įmonę su prašymu ištaisyti asmens duomenis, ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis yra nustatyta, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs; (teisė reikalauti ištaisyti asmens duomenis);
  • Kreiptis į Įmonę su prašymu ištrinti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi tik duomenų subjekto sutikimu, jei duomenų subjektas atšaukia atitinkamą sutikimą. Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas (teisė reikalauti ištrinti asmens duomenis);
  • Kreiptis į Įmonę su prašymu apriboti (sustabdyti) asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai, pvz. yra prašoma ištaisyti asmens duomenis (kol tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir duomenų subjektas nesutinka, kad duomenys būtų ištrinti, pareikštas nesutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar Įmonės teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);
  • Kreiptis į Įmonę su prašymu perkelti asmens duomenis, kurie yra tvarkomi duomenų subjekto sutikimo ar sutarties vykdymo pagrindu – turite teisę prašyti Įmonei pateiktus asmens duomenis, kurie tvarkomi automatizuotomis priemonėmis, perkelti duomenų subjektui ir (arba) kitam duomenų valdytojui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (teisė reikalauti perkelti asmens duomenis);
  • Kreiptis į Įmonę ir pareikšti nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo, kai asmens duomenų tvarkymas yra vykdomas teisėto intereso pagrindu (teisė pareikšti nesutikimą);
  • Reikalauti, kad duomenų subjektui nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas, dėl kurio duomenų subjektui kyla teisinės pasekmės arba kuris panašiu būdu duomenų subjektui daro didelį poveikį; Ši teisė netaikoma tuo atveju, kai toks sprendimų priėmimas yra būtinas sutarties su duomenų subjektu sudarymo arba vykdymo tikslais, yra leidžiamas pagal taikomus teisės aktus arba duomenų subjektas yra davęs aiškų sutikimą tam;
  • Bet kada atšaukti Įmonei duotus sutikimus.

8. DĖL DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO GALITE KREIPTIS:

  • teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@npilaite.lt;
  • žodžiu – telefonu +370 5 230 7949;
  • raštu – adresu Vydūno g. 17, Vilnius.
  • Nepavykus sprendimo rasti kartu, duomenų subjektas turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (www.ada.lt), kuri atsakinga už asmens duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų priežiūrą ir kontrolę.

9. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ:

  • Informuoti Įmonę apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Įmonei svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;
  • Pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Įmonė galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

10. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  • Duomenų subjektas, naudodamasis Svetaine, bei perduodamas Įmonei asmens duomenis, patvirtina, kad: atidžiai perskaitė šią Privatumo politiką, supranta jos nuostatas, sutinka su šia Privatumo politika ir sutinka jos laikytis.
  • Duomenų subjektas, pildydamas arba keisdamas apie save duomenis Svetainės Savitarnoje privalo pateikti tik teisingus duomenis.
  • Plėtojant ir tobulinant Įmonės veiklą, Įmonė turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką apie tai paskelbdama Svetainėje. Pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.