Savitarnos sistemos naudojimosi taisyklės

PATVIRTINTA

UAB „Naujoji Pilaitė“ generalinio direktoriaus

2024 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. NPV-24.01.31-001

UAB „NAUJOJI PILAITĖ“

SAVITARNOS SVETAINĖS NAUDOJIMOSI TAISYKLĖS

Savitarnos svetainės – https://npilaite.lt/ (toliau – Savitarnos svetainė) naudojimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato naudojimosi Savitarnos svetaine sąlygas ir tvarką bei pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remdamasis Savitarnos svetainės valdytojas - UAB „Naujoji Pilaitė“, juridinio asmens kodas 121483560, buveinės adresas Vydūno g. 17, Vilnius (toliau – Bendrovė), tvarko Savitarnos sistemos vartotojų (toliau – Klientas) asmens duomenis. 

 1. Prisijungęs Savitarnos svetainėje Klientas patvirtina, kad besąlygiškai sutinka su šiomis Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis, kad yra tinkamai susipažinę su Taisyklėmis bei sutinka, kad Bendrovė tvarkys Klientų pateiktą informaciją (įskaitant asmens duomenis) tiek, kiek yra reikalinga Savitarnos svetainei valdyti ir funkcionavimui užtikrinti bei Savitarnos svetainės paslaugoms teikti.
 2. Savitarnos svetainės paslaugos – tai su Klientų informavimu ir Kliento informacijos pateikimu susijusios paslaugos (toliau – Savitarnos svetainės paslaugos), kurios apima:
  • informacijos apie Bendrovės paslaugas, atliekamus darbus, aktualios informacijos teikimą;
  • Klientui išrašytų sąskaitų ir mokėtinų sumų pateikimą;
  • Informacijos apie administruojamą daugiabutį namą teikimą;
  • klausimų ar kitos informacijos pateikimą ir/ar paslaugų užsakymą elektroniniu būdu;
  • bet kokios kitos paslaugos, teikiamos Savitarnos svetainės.
 3. Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti Taisykles apie tai paskelbdama Savitarnos svetainėje. Taisyklių pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Savitarnos svetainėje dienos. Jei po Taisyklių pakeitimo ar papildymo Klientas ir toliau naudojasi Savitarnos svetainės paslaugomis, laikoma, kad Klientas sutinka su nauja Taisyklių redakcija.

Klientų prisijungimas ir asmens duomenų apsauga

 1. Naudotis arba turėti galimybę visapusiškai naudotis Savitarnos svetaine, Klientas gali tik suvedus tinkamus prisijungimo duomenis. Prisijungimas atliekamas paspaudus aktyviąją nuorodą „Prisijungti“, prieš tai užpildžius Prisijungimo vardą ir slaptažodį. Naujas Klientas turi būti identifikuotas ir užsiregistruoti Savitarnos svetainėje. Klientas, prisijungdamas prie Savitarnos svetainės, patvirtina, kad:
  • Klientas įdėmiai ir atidžiai perskaitė šias Taisykles, jas suprato ir su jomis laisva valia sutinka bei įsipareigoja naudotis Savitarnos svetaine Taisyklėse nustatyta tvarka ir sąlygomis;
  • Klientas sutinka gauti Bendrovės komunikaciją, pavyzdžiui, pranešimus susijusius su artėjančio šildymo sezono pradžia/pabaiga, pranešimus apie remonto darbus, paslaugų sutrikimus Kliento name ir kitokius panašaus pobūdžio pranešimus;
  • Kliento pateikti duomenys yra teisingi, tikslūs ir išsamūs. Klientas, keisdamas ar pildydamas duomenis apie save, privalo pateikti tik teisingus duomenis. Bet kokie nuostoliai, atsiradę dėl klaidingų duomenų pateikimo, tenka Klientui;
  • pasikeitus Kliento duomenims ar kitai susijusiai informacijai, Klientas įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, pakeisti (papildyti) savo duomenis Savitarnos svetainėje; 
  • Klientas sutinka, kad Bendrovė tvarkytų bet kokius Kliento pateiktus jo asmens duomenis ir (ar) kitokią informaciją ir naudotų šių Taisyklių vykdymo tikslais bei Bendrovės paslaugoms teikti.
  • Klientas ne jaunesnis nei 18 metų asmuo.
 2. Klientas, nesutinkantis, kad jo duomenys, naudojantis Savitarnos svetainės paslaugomis, būtų tvarkomi ir panaudojami nustatytais tikslais, privalo nesiregistruoti Savitarnos svetainėje.
 3. Klientas įsipareigoja pateikti tik teisingą, išsamią ir tikslią informaciją apie save. Giežtai draudžiama registruoti paskyrą, apsimetant kuo nors kitu, sukurti paskyrą kitam asmeniui ar naudotis kito asmens paskyra, nurodyti ne savo elektroninio pašto adresą, ar sukurti vieną paskyrą keliems naudotojams. Klientas supranta, kad jam gali kilti teisinė atsakomybė, įskaitant baudžiamąją, administracinę ir civilinę atsakomybę, jeigu Kliento Savitarnos svetainės informacijoje yra pateikiama melaginga informacija, klaidinanti ar apsimestinė informacija, informacija pažeidžianti bet kokias trečiųjų šalių teises, įskaitant teisę į privatumą, ar bet kurias kitas teises, informacija kuri yra neteisėta, įskaitant, bet neapsiribojant, netikrą ar svetimą tapatybę, neteisėtas mokėjimo priemones ir kt. informaciją kuri pažeidžia bet kokius įstatymus ar teisės aktus.
 4. Klientas prisiima visą atsakomybę už slaptažodžio, skirto prisijungti prie Savitarnos svetainės paskyros, saugumą ir konfidencialumą bei už visus veiksmus ir įvykius, susijusius su Kliento paskyra, taip pat už Kliento informacijos teisingumą. Klientas įsipareigoja nedelsiant informuoti Bendrovę apie bet kokį neleistiną ar neteisėtą paskyros naudojimą.
 5. Savitarnos svetainėje Kliento pateikti asmens duomenys yra Bendrovės tvarkomi laikantis šių Taisyklių, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatytų reikalavimų bei kitų Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų tvarkymą bei apsaugą.
 6. Elektroninių formų pildymo būdu Kliento pateikti asmens duomenys (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, adresas ir pan.) naudojami šiais tikslais:

9.1. Savitarnos svetainės ir Bendrovės paslaugų teikimo tikslais.

 1. Klientas, kreipdamasis į Bendrovę raštu el. paštu info@npilaite.lt, arba atvykęs į klientų aptarnavimo centrą, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, turi teisę:

10.1. kreiptis į Bendrovę su prašymu suteikti informaciją apie Bendrovės tvarkomus Kliento asmens duomenis;

10.2. kreiptis į Bendrovę su prašymu ištaisyti Kliento asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis, Klientas nustato, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

10.3. kreiptis į Bendrovę su prašymu sunaikinti asmens duomenis ar sustabdyti tokių asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus saugojimą – tuo atveju, kai susipažinus su savo asmens duomenimis, Klientas nustato, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai arba nesąžiningai;

10.4. nesutikti, kad būtų tvarkomi Kliento asmens duomenys, kai šie duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

 1. Kliento asmens duomenys turi būti tikslūs, tinkami ir tik tokios apimties, kuri būtina jiems rinkti ir toliau tvarkyti. Jei reikia asmens duomenų tvarkymui, asmens duomenys nuolat atnaujinami.
 2. Bendrovė įsipareigoja neatskleisti Kliento asmens duomenų kitiems tretiesiems asmenims, išskyrus Bendrovės partnerius, teikiančius su tinkamu Savitarnos svetainės ir Bendrovės teikiamomis paslaugomis susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Kliento asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.

Bendrovės ir Kliento teisės bei pareigos

 1. Bendrovė pasilieka teisę bet kada, nepranešusi Klientui, keisti Savitarnos svetainėje nurodytas Bendrovės teikiamas Paslaugas ar atskiras jų sąlygas. 
 2. Bendrovė, siekdama apginti asmenų teises ir teisėtus interesus ir (ar) vykdydama teisės aktų reikalavimus, ir (ar) Klientui nesilaikant šių Taisyklių nuostatų, turi teisę be išankstinio pranešimo ar Kliento sutikimo panaikinti Kliento registraciją Savitarnos svetainėje.
 3. Bendrovė turi teisę bet kada, be išankstinio įspėjimo, sustabdyti ar visiškai nutraukti Savitarnos svetainės veiklą.
 4. Naudodamasis Savitarnos svetaine ir (ar) Bendrovės teikiamomis Paslaugomis, Klientas privalo:
  • griežtai laikytis šių Taisyklių nustatytos tvarkos ir reikalavimų;
  • nepažeisti Bendrovės ir trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų;
  • neteikti melagingų ir (ar) klaidinančių duomenų apie save ar kitos neteisingos informacijos;
  • naudotis tik saugiomis elektroninių ryšių ir duomenų perdavimo priemonėmis ir įrenginiais;
  • neplatinti kompiuterinių virusų ir (ar) imtis kitų priemonių, kurios galėtų sutrikdyti Savitarnos svetainės darbą, pakenkti ar sunaikinti informaciją bei sukelti kitokią žalą Savitarnos svetainei, ar Bendrovės teikiamų paslaugų procesui;
  • nesiimti jokių tyčinių veiksmų, kurie sutrikdytų Savitarnos svetainės veiklą ir Savitarnos svetainės ar Bendrovės paslaugų teikimą Klientui ar tretiesiems asmenims;
  • paisyti ir nepažeisti nusistovėjusių ir visuomenės pripažintų elgesio ir moralės normų, trečiųjų asmenų teisių ir teisėtų interesų bei teisės aktų reikalavimų;
  • nedelsiant informuoti Bendrovę, jeigu jam tapo žinoma, kad jo prisijungimo prie Savitarnos svetainės duomenimis naudojasi ar gali pasinaudoti kiti tretieji asmenys.
 5. Klientui pažeidus bet kurią iš šių Taisyklių nuostatų, Bendrovė įgyja teisę bet kuriuo metu visiškai ar iš dalies apriboti Kliento galimybes bet kokiu būdu naudotis Savitarnos svetaine.

Intelektinės nuosavybės teisė ir nuorodos į kitas svetaines

 1. Bendrovei priklauso išimtinės intelektinės nuosavybės teisės į Savitarnos svetainę, įskaitant, bet neapsiribojant, Savitarnos svetainės dizainą ir joje pateikiamą informaciją, vizualines sąsajas, interaktyvias nuorodas, grafiką, dizainą, kompiliacijas, programinį kodą, produktus, programinę įrangą, ir visus kitus Svetainės elementus ir komponentus, išskyrus Kliento asmens duomenis ar trečiųjų šalių turinį. Bendrovei taip pat priklauso prekių ženklai, paslaugų ženklai, prekių pavadinimai ir kitos intelektinės ir nuosavybės teisės, susijusios su Savitarnos svetaine. Klientas negali platinti, atgaminti, keisti, kurti išvestinių darbų ar perdirbimų, viešai pristatyti ar bet kokiu kitu būdu eksploatuoti bet kokių Savitarnos svetainės dalių ir elementų.
 2. Savitarnos svetainėje gali būti pateikta nuorodų į kitas svetaines, kurios leis Klientui išeiti iš šios Svetainės, siekiant gauti trečiųjų šalių informaciją, arba trečiųjų šalių informacija gali būti pateikta šioje Savitarnos svetainėje. Bendrovė negali pakeisti, atnaujinti ar kontroliuoti tokių svetainių turinio, todėl neprisiima jokios atsakomybės dėl jose pateikto turinio teisingumo.
 3. Klientas turi atkreipti dėmesį, kad kitose svetainėse, į kurias yra nukreipiama iš šios Savitarnos svetainės, gali galioti kitokios nei Savitarnos svetainėje galiojančios svetainės naudojimo taisyklės, privatumo politika, konfidencialumo nuostatos, asmens duomenų tvarkymo ir kitos nuostatos.

Bendrovės atsakomybė

 1. Klientas naudojasi Savitarnos svetaine savo nuožiūra ir rizika. Savitarnos svetainė Klientui yra prieinama ir pateikiama „su visomis klaidomis“, „tokia kokia yra“ ir „tik tuomet kai prieinama“. Bendrovė negarantuoja ir neužtikrina Savitarnos svetainės informacinės saugos, kokybės, saugumo, tikslumo ar patikimumo ar jos funkcionalumo, t. y. Bendrovė neatsako prieš Klientą už bet kokią padarytą žalą ar nuostolius, kurie gali kilti dėl to.
 2. Kliento vienintelė ir išskirtinė teisė ir gynyba dėl nepateisintų lūkesčių, susijusių su Savitarnos svetaine ir jos teikiamomis paslaugomis ir kitų žalų, bus Kliento teisė nesinaudoti Savitarnos svetaine bei teisė panaikinti/uždaryti (ištrinti) savo paskyrą Savitarnos svetainėje.
 3. Bendrovė primygtinai nesuteikia jokių tiesioginių ar netiesioginių garantijų, įskaitant garantijų dėl produktų ir paslaugų, susijusių su Savitarnos svetaine ar prieinamų per svetainę. Bendrovė visais atvejais neatsako už negautas pajamas, netiesioginius, baudžiamuosius ar atsitiktinius nuostolius, verslo sustabdymą, žalą sveikatai, emocinę žalą arba bet kokio pobūdžio duomenų ir informacijos praradimą.
 4. Bendrovės maksimali suminė atsakomybė dėl Kliento patirtos žalos ar bet kokių nuostolių susijusių su Savitarnos svetaine neviršys 75 eurų (septyniasdešimt penkių eurų).

Baigiamosios nuostatos

 1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi tarp Savitarnos svetainės ir Kliento kilę nesutarimai yra sprendžiami derybų keliu. Šalims neišsprendus ginčo derybų būdu toks ginčas galutinai sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka teismuose.
 2. Visos teisės į Savitarnos svetainę ir joje esančius kūrinius yra saugomos Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais. Joks Savitarnos svetainėje esantis turinys ir kitokia tekstinė, grafinė ar kitokio pobūdžio informacija negali būti atgaminamas, padaromas viešai prieinamu arba platinamas be išankstinio raštiško Bendrovės sutikimo.
 3. Visais klausimais dėl Savitarnos svetainėje teikiamų paslaugų ir Bendrovės vykdomų asmens duomenų tvarkymo veiksmų prašome kreiptis raštu el. paštu info@npilaite.ltarba atvykus į klientų aptarnavimo centrą, pateikdamas Bendrovei asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.