PAPILDYTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMAS DĖL MINIMALIOS MĖNESINĖS KAUPIAMOSIOS ĮMOKOS

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. balandžio 15 d. nutarimas Nr. 390 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo, dydžio paskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašo patvirtinimo“ papildytas

111 punktu:

„111. Pastatytų naujų, rekonstruotų ir atnaujintų (modernizuotų) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams jų sprendimu 5 metus nuo statybos užbaigimo taikomas 50 procentų mažesnis Aprašo 11 punkte nustatytas minimalus mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas. Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams mažesnis tarifas taikomas nuo rangos darbų sutarties pasirašymo dienos.“

Tiesioginė nuoroda: http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=1093796